مشخصات محصول

APSA POLIVIT COMPLEX SE

محلول ویتامین ها، اسید های آمینه و سلنیوم

APSA POLIVIT COMPLEX SE محصولی کامل دارای تمام ویتامین ها و اسید های آمینه مورد نیاز بهمراه سلنیوم می باشد که علاوه بر تامین نیازهای ویتامینی و اسید های آمینه ای، بدلیل داشتن سلنیوم در بهبود عملکرد ایمنی و افزایش باروری نیز تاثیر مثبتی دارد.  هر لیتر از این محصول، شامل100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده ویژه شرکت Pintaluba می باشد که تمام اسید های آمینه مورد نیاز را با بالاترین فراهمی زیستی تامین می کند.

ترکیبات (در هر لیتر):

ویتامین ها:

Vitamin A …………………………………………………………. 10,000,000 IU

Vitamin D3 …………….………….……..…………………………. 2,000,000 IU

Vitamin E ………………………………………………………………… 2,000 mg

Vitamin K3 ……………………….…….………………………………… 2,500 mg

Vitamin B1 ………….………..…………………………………………….. 100 mg

Vitamin B2 ……………….…….……….……………………….…………. 100 mg

Vitamin B6 ………….……….……...…………….…………………………. 50 mg

Vitamin B12 ……….……….……………………..…………………………… 10 mg

Vitamin C ………………….….………………………………………. 10,000 mg

Nicotinamide ………………..………………….……..……………………… 300 mg

Pantothenic acid ……………..…………………………………………..………… 10 mg

Folic acid …………..……………………………………………………….. 10 mg

 

آمینو اسیدهای موجود به ازای هر 100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده:

L-Lysine ………………………………………………………………… 3,100 mg

L- Methionine …………………………………………………………………… 700 mg

L- Threonine ………………………………………………………………… 2,100 mg

L- Valine ………………………….…………………………………….. 2,800 mg

L- Cystine …………..…………………………………………..………….. 600 mg

L- Aspartic acid …………..…………………………………….……………… 3,600 mg

L- Glutamic acid ……………………………………...………………………… 6,200 mg

L- Serina ………………………………....…………..………………… 2,700 mg

L- Histidine ……………………..…….......……………………………….. 800 mg

L- Glycine …………………………….......……………….…………… 2,400 mg

L- Alanine …………………………........……………………………… 2,600 mg

L- Arginine …………………………........……………………………… 2,100 mg

L- Tyrosine …………………………........………………………….…. 1,200 mg

L- Phenylalanine ………………………….......…………………………….. 1,900 mg

L- Isoleucine …………………………….....……………………………. 1,900 mg

L- Leucine …………………………....………………………………. 3,200 mg

L- Proline …………………………....………………………………. 2,100 mg

 

مواد معدنی کمیاب:

Sodium Selenite …………………....………………………………………….. 20 mg

 

 موارد مصرف:

 • تامین ویتامین ها، اسید های آمینه و سلنیوم
 • جلوگیری از کمبودهای مواد مغذی و مشکلات ناشی از آن
 • بهبود باروری و جوجه درآوری در گله های مولد
 • بهبود تولید و بهره وری گله
 • کاهش عوارض ناشی از استرس های گوناگون
 • پیشگیری از اختلالات تولید مثلی و رشد

دوز مصرف:

طیور:  500 تا 1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

گونه های دیگر حیوانی (گاو، گوسفند و بز): 0/5 تا 1 میلی لیتر یه ازای هر لیتر آب آشامیدنی

 

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

APSA POLIVIT COMPLEX SE

محلول ویتامین ها، اسید های آمینه و سلنیوم

APSA POLIVIT COMPLEX SE محصولی کامل دارای تمام ویتامین ها و اسید های آمینه مورد نیاز بهمراه سلنیوم می باشد که علاوه بر تامین نیازهای ویتامینی و اسید های آمینه ای، بدلیل داشتن سلنیوم در بهبود عملکرد ایمنی و افزایش باروری نیز تاثیر مثبتی دارد.  هر لیتر از این محصول، شامل100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده ویژه شرکت Pintaluba می باشد که تمام اسید های آمینه مورد نیاز را با بالاترین فراهمی زیستی تامین می کند.

ترکیبات (در هر لیتر):

ویتامین ها:

Vitamin A …………………………………………………………. 10,000,000 IU

Vitamin D3 …………….………….……..…………………………. 2,000,000 IU

Vitamin E ………………………………………………………………… 2,000 mg

Vitamin K3 ……………………….…….………………………………… 2,500 mg

Vitamin B1 ………….………..…………………………………………….. 100 mg

Vitamin B2 ……………….…….……….……………………….…………. 100 mg

Vitamin B6 ………….……….……...…………….…………………………. 50 mg

Vitamin B12 ……….……….……………………..…………………………… 10 mg

Vitamin C ………………….….………………………………………. 10,000 mg

Nicotinamide ………………..………………….……..……………………… 300 mg

Pantothenic acid ……………..…………………………………………..………… 10 mg

Folic acid …………..……………………………………………………….. 10 mg

 

آمینو اسیدهای موجود به ازای هر 100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده:

L-Lysine ………………………………………………………………… 3,100 mg

L- Methionine …………………………………………………………………… 700 mg

L- Threonine ………………………………………………………………… 2,100 mg

L- Valine ………………………….…………………………………….. 2,800 mg

L- Cystine …………..…………………………………………..………….. 600 mg

L- Aspartic acid …………..…………………………………….……………… 3,600 mg

L- Glutamic acid ……………………………………...………………………… 6,200 mg

L- Serina ………………………………....…………..………………… 2,700 mg

L- Histidine ……………………..…….......……………………………….. 800 mg

L- Glycine …………………………….......……………….…………… 2,400 mg

L- Alanine …………………………........……………………………… 2,600 mg

L- Arginine …………………………........……………………………… 2,100 mg

L- Tyrosine …………………………........………………………….…. 1,200 mg

L- Phenylalanine ………………………….......…………………………….. 1,900 mg

L- Isoleucine …………………………….....……………………………. 1,900 mg

L- Leucine …………………………....………………………………. 3,200 mg

L- Proline …………………………....………………………………. 2,100 mg

 

مواد معدنی کمیاب:

Sodium Selenite …………………....………………………………………….. 20 mg

 

 موارد مصرف:

 • تامین ویتامین ها، اسید های آمینه و سلنیوم
 • جلوگیری از کمبودهای مواد مغذی و مشکلات ناشی از آن
 • بهبود باروری و جوجه درآوری در گله های مولد
 • بهبود تولید و بهره وری گله
 • کاهش عوارض ناشی از استرس های گوناگون
 • پیشگیری از اختلالات تولید مثلی و رشد

دوز مصرف:

طیور:  500 تا 1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

گونه های دیگر حیوانی (گاو، گوسفند و بز): 0/5 تا 1 میلی لیتر یه ازای هر لیتر آب آشامیدنی

 

 

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی