مشخصات محصول

APSA MICOCHEM 20

اسیدی فایر و توکسین بایندر

پرمیکس ضدقارچ و توکسین بایندر

 

APSA MICOCHEM 20 محصولی منحصربفرد است که با داشتن ترکیبی ویژه از اسیدهای آلی در کنار ترکیبات جاذب مایکوتوکسین ها، میتواند از رشد باکتری ها و قارچ­های مولد مایکوتوکسین در دان و خوراک جلوگیری نموده و در عین حال قادر است با جذب مایکوتوکسین هایی که پیشتر ساخته شده اند، از اثرات سوء آنها در دام و طیور پیشگیری نماید. اسید های آلی بکار رفته در این محصول بصورت ملح آنها استفاده شده است که باعث افزایش ماندگاری، اثربخشی و کاهش آسیب به تجهیزات دانخوری و کارخانه های پلت سازی می شود.

ترکیبات:

Ammonium Formate

Ammonium Propionate

Sepiolitic clay

Bentonite

Colloidal Silica

Flavoring substance

 

 موارد مصرف:

 • جلوگیری از رشد قارچ ها، مخمرها و باکتری های مضر و تضمین سلامت میکروبی خوراک
 • مهار ساخت مایکوتوکسین ها و دیگر متابولیت های ثانویه مضر
 • سم زدایی و بی اثر نمودن مایکوتوکسین های موجود در خوراک
 • سینرژیسم اسیدهای آلی (آمونیوم فرمات و آمونیوم پروپیونات)
 • پیشگیری از کاهش کیفیت جیره (کاهش پروتئین و میزان انرژی، تجزیه ترکیبات نشاسته ای و....) و تغییر در ویژگی های ارگانولپتیک
 •  کنترل انتریت های میکروبی بدون نیاز به درمان آنتی بیوتیکی
 • موثر بر تمامی قارچ ها، مخمرها و باکتری های  مضر

دوز مصرف:

قابل مصرف در تمام گونه های دام و طیور: 0/5 تا 2 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

APSA MICOCHEM 20

اسیدی فایر و توکسین بایندر

پرمیکس ضدقارچ و توکسین بایندر

 

APSA MICOCHEM 20 محصولی منحصربفرد است که با داشتن ترکیبی ویژه از اسیدهای آلی در کنار ترکیبات جاذب مایکوتوکسین ها، میتواند از رشد باکتری ها و قارچ­های مولد مایکوتوکسین در دان و خوراک جلوگیری نموده و در عین حال قادر است با جذب مایکوتوکسین هایی که پیشتر ساخته شده اند، از اثرات سوء آنها در دام و طیور پیشگیری نماید. اسید های آلی بکار رفته در این محصول بصورت ملح آنها استفاده شده است که باعث افزایش ماندگاری، اثربخشی و کاهش آسیب به تجهیزات دانخوری و کارخانه های پلت سازی می شود.

ترکیبات:

Ammonium Formate

Ammonium Propionate

Sepiolitic clay

Bentonite

Colloidal Silica

Flavoring substance

 

 موارد مصرف:

 • جلوگیری از رشد قارچ ها، مخمرها و باکتری های مضر و تضمین سلامت میکروبی خوراک
 • مهار ساخت مایکوتوکسین ها و دیگر متابولیت های ثانویه مضر
 • سم زدایی و بی اثر نمودن مایکوتوکسین های موجود در خوراک
 • سینرژیسم اسیدهای آلی (آمونیوم فرمات و آمونیوم پروپیونات)
 • پیشگیری از کاهش کیفیت جیره (کاهش پروتئین و میزان انرژی، تجزیه ترکیبات نشاسته ای و....) و تغییر در ویژگی های ارگانولپتیک
 •  کنترل انتریت های میکروبی بدون نیاز به درمان آنتی بیوتیکی
 • موثر بر تمامی قارچ ها، مخمرها و باکتری های  مضر

دوز مصرف:

قابل مصرف در تمام گونه های دام و طیور: 0/5 تا 2 کیلوگرم به ازای هر تن خوراک

 

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی