مشخصات محصول

Izovac FOWL-POX

واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله طیور

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 103 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه Brescia P-1 در سرم اسب می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری آبله طیور در طیور

دوز و نحوه مصرف:

  • گله های مولد: پرندگان در سنین 5 تا 15 هفتگی به روش تلقیح پرده بالی (wing web method) واکسینه شوند. اگر شرایط شرایط بگونه ای است که نیاز به واکسیناسیون در سنین پایینتر از 5 هفتگی (سنین 1 تا 5 هفتگی) می باشد، واکسیناسیون با نصف دوز انجام شود و پس از 80 روز مجدد تکرار گردد.
  • گله های تخمگذار تجاری: واکسیناسیون یک ماه پیش از شروع تخمگذاری انجام شود.

توجه:

7 روز پس از واکسیناسیون ندول های کوچکی در محل تلقیح دیده خواهد شد که نشانه صحت انجام واکسیناسیون و ایجاد ایمنی مناسب می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

 

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

Izovac FOWL-POX

واکسن زنده تخفیف حدت یافته آبله طیور

 

ترکیب:

هر دوز از واکسن حاوی 103 EID50 از ویروس زنده تخفیف حدت یافته سویه Brescia P-1 در سرم اسب می باشد.

کاربرد:

ایجاد ایمنی فعال بر علیه بیماری آبله طیور در طیور

دوز و نحوه مصرف:

  • گله های مولد: پرندگان در سنین 5 تا 15 هفتگی به روش تلقیح پرده بالی (wing web method) واکسینه شوند. اگر شرایط شرایط بگونه ای است که نیاز به واکسیناسیون در سنین پایینتر از 5 هفتگی (سنین 1 تا 5 هفتگی) می باشد، واکسیناسیون با نصف دوز انجام شود و پس از 80 روز مجدد تکرار گردد.
  • گله های تخمگذار تجاری: واکسیناسیون یک ماه پیش از شروع تخمگذاری انجام شود.

توجه:

7 روز پس از واکسیناسیون ندول های کوچکی در محل تلقیح دیده خواهد شد که نشانه صحت انجام واکسیناسیون و ایجاد ایمنی مناسب می باشد.

نگهداری:

در دمای 2+ تا 8+ نگهداری شود.

IZO S.r.l., Brescia, Italy

 

مشخصات فنی

VITACEL

  • مشخصات کلی