مشخصات محصول

APSA AMINOVIT

محلول ویتامین ها واسید های آمینه

 

APSA AMINOVIT محصولی کامل دارای تمام ویتامین ها و اسید های آمینه مورد نیاز پرندگان می باشد. هر لیتر از این محصول، شامل 100گرم مخمر خشک هیدرولیز شده ویژه شرکت Pintaluba می باشد که تمام اسید های آمینه مورد نیاز پرندگان پرورشی را با بالاترین فراهمی زیستی تامین می کند. همچنین دو اسید آمینه ضروری لیزین و متیونین نیز به این ترکیب افزوده شده است.

 

ترکیبات (در هر لیتر):

ویتامین ها:

Vitamin A …………………………………………………………. 10,900,000 IU

Vitamin D3 …………….………….……..…………………………. 3,200,000 IU

Vitamin E ………………………………………………………………… 3,750 mg

Vitamin K3 ……………………….…….………………………………… 2,500 mg

Vitamin B1 ………….…….…………………………………………….. 5,000 mg

Vitamin B2 ……………….…….……….…………………………………. 300 mg

Vitamin B6 ………….………….…………….…………………………. 3,000 mg

Vitamin B12 ……….……………………………..…………………………… 24 mg

Nicotinamide ………………………………….……..…………………… 4,000 mg

Pantothenic acid ……………………………………………………………… 8,000 mg

 

آمینو اسید ها

L-Lysine, technically pure ……………….....…………………………………….. 16,000 mg

DL- Methionine, technically pure ………..………….....……………………………….. 16,000 mg

 

آمینو اسیدهای موجود به ازای هر 100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده:

L-Lysine ………………………………………………………………… 3,100 mg

L- Methionine …………………………………………………………………… 700 mg

L- Threonine ………………………………………………………………… 2,100 mg

L- Valine ………………………….…………………………………….. 2,800 mg

L- Cystine ……………………………………………………..………….. 600 mg

L- Aspartic acid ……………………………………………….……………… 3,600 mg

L- Glutamic acid …………………………………………………………… 6,200 mg

L- Serina ………………………………………..………………… 2,700 mg

L- Histidine ……………………..…………………………………….. 800 mg

L- Glycine …………………………………………….…………… 2,400 mg

L- Alanine ………………………………………………………… 2,600 mg

L- Arginine ………………………………………………………… 2,100 mg

L- Tyrosine …………………………………………………….…. 1,200 mg

L- Phenylalanine ……………………………………………………….. 1,900 mg

L- Isoleucine …………………………………………………………. 1,900 mg

L- Leucine …………………………………………………………. 3,200 mg

L- Proline …………………………………………………………. 2,100 mg

 

 موارد مصرف:

 • تامین ویتامین ها و اسید های آمینه
 • جلوگیری از کمبودهای مواد مغذی و مشکلات ناشی از آن
 • بهبود تولید و بهره وری گله
 • کاهش عوارض ناشی از استرس های گوناگون
 • پیشگیری از اختلالات تولید مثلی و رشد

دوز مصرف:

طیور:  500 تا 1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

گونه های دیگر حیوانی (گاو، گوسفند و بز): 5/0 تا 1 میلی لیتر یه ازای هر لیتر آب آشامیدنی

Andres Pintaluba, Reus, Spain

برخی از محصولات مشابه و مرتبط به این محصول

تگ ها

APSA AMINOVIT

محلول ویتامین ها واسید های آمینه

 

APSA AMINOVIT محصولی کامل دارای تمام ویتامین ها و اسید های آمینه مورد نیاز پرندگان می باشد. هر لیتر از این محصول، شامل 100گرم مخمر خشک هیدرولیز شده ویژه شرکت Pintaluba می باشد که تمام اسید های آمینه مورد نیاز پرندگان پرورشی را با بالاترین فراهمی زیستی تامین می کند. همچنین دو اسید آمینه ضروری لیزین و متیونین نیز به این ترکیب افزوده شده است.

 

ترکیبات (در هر لیتر):

ویتامین ها:

Vitamin A …………………………………………………………. 10,900,000 IU

Vitamin D3 …………….………….……..…………………………. 3,200,000 IU

Vitamin E ………………………………………………………………… 3,750 mg

Vitamin K3 ……………………….…….………………………………… 2,500 mg

Vitamin B1 ………….…….…………………………………………….. 5,000 mg

Vitamin B2 ……………….…….……….…………………………………. 300 mg

Vitamin B6 ………….………….…………….…………………………. 3,000 mg

Vitamin B12 ……….……………………………..…………………………… 24 mg

Nicotinamide ………………………………….……..…………………… 4,000 mg

Pantothenic acid ……………………………………………………………… 8,000 mg

 

آمینو اسید ها

L-Lysine, technically pure ……………….....…………………………………….. 16,000 mg

DL- Methionine, technically pure ………..………….....……………………………….. 16,000 mg

 

آمینو اسیدهای موجود به ازای هر 100 گرم مخمر خشک هیدرولیز شده:

L-Lysine ………………………………………………………………… 3,100 mg

L- Methionine …………………………………………………………………… 700 mg

L- Threonine ………………………………………………………………… 2,100 mg

L- Valine ………………………….…………………………………….. 2,800 mg

L- Cystine ……………………………………………………..………….. 600 mg

L- Aspartic acid ……………………………………………….……………… 3,600 mg

L- Glutamic acid …………………………………………………………… 6,200 mg

L- Serina ………………………………………..………………… 2,700 mg

L- Histidine ……………………..…………………………………….. 800 mg

L- Glycine …………………………………………….…………… 2,400 mg

L- Alanine ………………………………………………………… 2,600 mg

L- Arginine ………………………………………………………… 2,100 mg

L- Tyrosine …………………………………………………….…. 1,200 mg

L- Phenylalanine ……………………………………………………….. 1,900 mg

L- Isoleucine …………………………………………………………. 1,900 mg

L- Leucine …………………………………………………………. 3,200 mg

L- Proline …………………………………………………………. 2,100 mg

 

 موارد مصرف:

 • تامین ویتامین ها و اسید های آمینه
 • جلوگیری از کمبودهای مواد مغذی و مشکلات ناشی از آن
 • بهبود تولید و بهره وری گله
 • کاهش عوارض ناشی از استرس های گوناگون
 • پیشگیری از اختلالات تولید مثلی و رشد

دوز مصرف:

طیور:  500 تا 1000 میلی لیتر به ازای 1000 لیتر آب بمدت 5-7 روز

گونه های دیگر حیوانی (گاو، گوسفند و بز): 5/0 تا 1 میلی لیتر یه ازای هر لیتر آب آشامیدنی

Andres Pintaluba, Reus, Spain

مشخصات فنی

VITACEL

 • مشخصات کلی